Forskellige historier om Odden og Odsherred, fra nyere tid og gamle dage
På denne side vil der være mange forskellige fortællinger/historier.

Nogle få fortællinger/oplysninger om Sj. Odde, fra nyere tid

Gamle historiske fortællinger fra Odden og Ods Herred.  Med Lands- og Rigsarkivet
som kilder

Odden Havn

Odden Havns historie

Før:

I midten af 1800-tallet får vi for første gang kendskab til behovet for etablering af en fast havn ved

Odden, eller rettere Gniben, gennem de lokale lodser på stedet. I en ansøgning fra lodserne på

Gniben underskrevet af 26 bådejere og bådførere fra Kattegat-kysten mellem Gniben og Isefjord til

Generaltoldkammeret i 1848 findes en færdig plan med tegning fra 1840 over et havneanlæg ved

Gniben ud for Rævebjerg. Lodserne oplyser endvidere, at der i sildetiden kommer både fra hele

Sjællands Nordkyst, og mere end 30 både kommer hvert år fra Isefjorden for at drive fiskeri.

Havneprojektet blev ikke realiseret, og først i slutningen af århundredet lykkes det at få anlagt en mindre anløbsbro med stensætning ca. 300 meter vest for den nuværende havn.

Senere:

I begyndelsen af det ny århundrede lykkedes det endeligt de lokale, at opnå tilstrækkelig offentlig

støtte til etablering af en fast havn. Staten havde faktisk bevilget pengene allerede i 1900, men det

lokale sogneråd turde ikke umiddelbart påtage sig den store udgift, som sognet selv skulle bidrage

med. Den ny havn blev anlagt neden for de stejle skrænter midt mellem Overby og Yderby.

En odbo, som var uddannet som styrmand og skibsfører i Marstal, blev ansat som havnefoged,

og denne lod opføre den første bygning til bolig for sig selv og til havnekontor, stald til sildepran-

gere samt et pensionat lige overfor havnen. Bygningen fik navnet Strandkanten og kendes i dag

som restaurant Den Gyldne Hane. Odden havn benyttedes i de første år ti! en del

trafik med foderstoffer, kunstgødning, kul, byggematerialer og stykgods, men denne trafik ophørte

mere eller mindre, da lastbilerne trængte frem og udkonkurrerede fragtsejladserne.

Anlæggelsen af havnen gav de lokale fiskere mulighed for at anskaffe større både, og snart installeredes de første motorer i fiskefartøjerne.

Havnen blev en fast base for mange af Nordkystens fiskere, når de var på fiskeri i Kattegat. I

1912 var der 26 erhvervsfiskere og 10 lejlighedsfiskere hjemmehørende i Odden havn. 40 år

senere fandtes tre store eksportfirmaer med ishuse, et bådebyggeri og et fiskerøgeri.

Fiskerskipper Peter Hansen lander tun på Odden Havn i 1928

Antallet af erhvervsfiskere steg i årene fremover og nåede et højdepunkt i 1962 hvor der var regi-

streret 107 erhvervsfiskere og 18 deltidsfiskere. Året efter holdtes den første fiskeauktion med

auktionsmester på havnen. Fiskeauktionen blev lukket ved udgangen af 1998 og fangsterne blev i

stedet opkøbt direkte af fiskeopkøbere.

I dag:

I dag fungerer Odden havn endnu som erhvervshavn med 6 erhvervsfiskere og et mindre antal

lejlighedsfiskere. Der landes alt fra hummer, torsk, søtunger til brisling, sild og stenbider. Som udviklingen er i dag, må man forvente, at erhvervshavnen inden for en nærmere fremtid mere eller

mindre afvikles, og der må derfor nye tiltag til. Til havnen knytter sig en velfungerende lystbåde-

havn der er meget besøgt om sommeren, så meget, at man nu i denne plan åbner mulighed for en

udvidelse af lystbådehavnen mod øst.

En ny lystbådehavn skal give flere fastligger pladser til de lokale og andre, der måtte ønske dette.


Gniben
Gniben:

KORT HISTORIK FOR GNIBEN, SJÆLLANDS ODDE

Fra en fjern fortid, der fortaber sig i historien, og indtil midten af forrige århundrede var der fast lods på den yderste spids af Sjællands Odde.

Lodserne måtte hjælpe skibene rundt om revet eller gennem Snekkeløbet eller Bådløbet, der begge gennemskærer Sjællands Rev. Lodserne arbejdede ofte under vanskelige forhold og flere druknede under arbejdet. 

1896 rejstes et fyrtårn og den første redningsbåke blev etableret.

1907-09: Fiskerihavnen ved Sjællands Odde blev anlagt.

1916 blev et redningstårn opstillet på revet. I tårnet kunne 10-12 personer stå oprejst. Tårnet står endnu.

1923 åbnedes en afholdsrestaurant på stedet. Der serveredes ”kun” kaffe og brød, mens man på den yderste ejendom - helt ude på spidsen - kunne servere spiritus på ”Restaurant Gniben”.

1937: Jenny Krammersgaard  svømmede 7. august – på 29 timer – 93 km til Djursland.

1949: Den svenske pige Sally Bauer svømmede til Grenå på 17½ time. Hun slog dermed den tidligere rekord fra 1937 og fik kr. 5000,- i belønning.


STEDETS MILITÆRE HISTORIE FRA 1. VERDENSKRIG

Under 1. Verdenskrig bemandede Danmark en udkigsstation på Gniben med 8 militære og 7 civile. Udkigsstationen indberettede det observerede til Marinen. En julesang fra den tid nævner ”Kystsignalstation Gniben”.

Umiddelbart efter den 9. april 1940 kom der tyske tropper på Odden. Kort efter 29. august 1943 blev der anlagt et sømålsbatteri på Gniben bestående af 4 stk. 150 mm PK L/43 M/96/97 kanoner.


Ved krigens afslutning anvendte staten området til flygtningelejr, og overdrage-de senere stedet til Den Danske Marine (Kystdefensionen).

 

I 1951 etableredes den første artilleriskole, hvor det ”er hensigten at uddanne personel fra flådens skibe og kystbefæstningens værker i skydning med kanon mod luftfartøjer” (som det den gang stod i pressemeddelelsen).


Der blev 1. marts 1953 hejst kommando og stedet kaldtes Artilleri Skolen på Sjællands Odde.
Senere ændredes navnet til Artillerikursus Sjællands Odde. Efter sammenlægning med andre kurser hedder tjenestestedet fra 2005 ”Søværnets Våbenkursus”.